Disclaimer
Hermsen Legal B.V.

Op de Website en/of in de blogs van Hermsen Legal wordt algemene informatie verstrekt over veelal juridische onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De op de Website en/of blogs getoonde informatie wordt door Hermsen Legal met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Hermsen Legal garandeert niet dat deze website functioneert zonder onderbrekingen, vertragingen, fouten of omissies is. Hermsen Legal en door haar ingeschakelde derden, sluiten iedere aansprakelijkheid voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade, die het gevolg is van enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van Hermsen Legal.

Hermsen Legal garandeert niet dat deze website compatibel is met enige apparatuur, software of netwerk van gebruiker door middel waarvan toegang tot deze website is verkregen en evenmin garandeert zij dat door het gebruik van deze website geen virussen of aanverwante destructieve software op de computerapparatuur van de gebruiker terechtkomen. Hermsen Legal sluit iedere aansprakelijk voor enige vorm van schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van virussen of andere destructieve software tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van Hermsen Legal. Gebruikers dienen er zelf de benodigde veiligheids- virusbeschermingsmaatregelen te nemen.

Verwijzingen naar sites die niet door Hermsen Legal worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Hermsen Legal uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Hermsen Legal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van een verwijzing. Het is de gebruiker van de Website en/of de ontvanger van de blogs niet toegestaan de inhoud van de Website of de blogs te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Hermsen Legal.