Klachtenregeling
Hermsen Legal B.V.

Hermsen Legal B.V. (hierna “Hermsen Legal”) wil u gaarne zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over de dienstverlening van Hermsen Legal. Om met u tot een oplossing van uw klacht te komen is volgende klachtenprocedure ingericht:

Artikel 1 Toepassingsbereik

Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Hermsen Legal en de cliënt. Susanne Hermsen-Pfeiffer draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 2 Doelstellingen

  • Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
  • het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op
  • een constructieve wijze af te handelen;
  • het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  • behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
  • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en
  • klachtanalyse

Artikel 3 Interne klachtprocedure

1.       Indien een cliënt Hermsen Legal benadert met een klacht, dan neemt Susanne Hermsen-Pfeiffer deze in behandeling. Om de klacht zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, is het van belang dat cliënt bij het indienen van de klacht een duidelijke omschrijving van de klacht opneemt als ook kopieën van documenten die de klacht verduidelijken.

2.       Zij stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht en geeft zelf ook een toelichting op de klacht.

3.       Zij tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.

4.       Zij handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5.       Zij stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6.       Indien cliënt met de uitkomst van de klachtprocedure nicht tevreden is, kan hij/zij zich tot de rechter wenden. In dat geval is de rechtbank te Arnhem bevoegd.

Artikel 4 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1.       Susanne Hermsen-Pfeiffer neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2.       De cliënt is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.