Algemene voorwaarden
Hermsen Legal B.V.

Definities

1.     Hermsen Legal B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht gevestigd te Oosterbeek, hierna aangeduid als “Hermsen Legal” met als primaire doel het beoefenen van de advocatuur. Hermsen Legal verleent juridische dienstverlening op basis van een overeenkomst van opdracht, hierna aangeduid als “Overeenkomst”. Eenieder die een opdracht geeft aan Hermsen Legal wordt hierna aangeduid als “Opdrachtgever”.

Overeenkomst: inhoud, totstandkoming en uitvoering

2.     Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Hermsen Legal. De Overeenkomst wordt voorts uitdrukkelijk niet aangegaan door (een)werknemer(s) of (indirect) bestuurder van Hermsen Legal. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, is uitgesloten.

3.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Hermsen Legal, iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht daaronder begrepen. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.     Verstrekte Opdrachten worden door Hermsen Legal uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 
5.     Niet alleen Hermsen Legal, maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige Opdracht van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld of die op enigerlei wijze aan Hermsen Legal zijn of waren verbonden, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 

6.     Hermsen Legal zal zich inspannen de Overeenkomst met Opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Hermen Legal staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, alsmede alle door Hermsen Legal verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Hermsen Legal verstrekte gegevens en informatie.

7.     Opdrachtgever is bekend met het feit dat Hermsen Legal onder meer (doch niet limitatief) op grond van verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft/GWG verplicht is om de identiteit van Opdrachtgever vast te stellen of na te gaan of sprake is van ongebruikelijke transacties. Hermsen Legal is verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de relevante autoriteiten, zonder Opdrachtgever hierover te informeren. Opdrachtgever is gehouden alle informatie aan Hermsen Legal te verstrekken die voor identificatie noodzakelijk is.

8.     Opdrachtgever en Hermsen Legal hebben steeds het recht de Overeenkomst tussentijds te beëindigen.

Aansprakelijkheid

9.     Hermsen Legal is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid, waarin een maximum is opgenomen. Iedere aansprakelijkheid voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Hermsen Legal of de bij haar werkzame advocaat en Rechtsanwalt of anderszins op welke wijze dan ook verband houdende met een aan Hermsen Legal verstrekte Opdracht of een andere door Hermsen Legal ter zake van werkzaamheden aangegane rechtsverhouding is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt vergoed, vermeerderd met het eigen risico. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Hermsen Legal en de bij haar werkzame advocaat en Rechtsanwalt beperkt tot het door Hermsen Legal in verband met de specifieke Opdracht aan Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 20.000,-. De in dit artikel omschreven beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van Hermsen Legal.

10.  Opdrachtgever vrijwaart Hermsen Legal tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden. De in dit artikel omschreven beperkingen van de vrijwaring gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van Hermsen Legal.

11.  Alle vorderingsrechten uit welke hoofde ook jegens Hermsen Legal in verband met de door Hermsen Legal verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

12.  Indien Hermsen Legal derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, zal zij daarbij steeds de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Hermsen Legal is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming, fouten en/of onrechtmatige daad van ingeschakelde derden. Bij de inschakeling van een derde is Hermsen Legal gerechtigd een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de derde mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

Vergoeding

13.  Opdrachtgever is voor de dienstverlening van Hermsen Legal een financiële vergoeding verschuldigd, bestaande uit:

i)               honorarium en

ii)              verschotten, zijnde alle kosten die Hermsen Legal maakt bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht.

Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke, door Hermsen Legal vastgestelde uurtarief. Hermsen Legal is gerechtigd de hoogte van het honorarium tussentijds aan te passen. Aangepaste tarieven gelden tevens in bestaande Opdrachten.

14.  Hermsen Legal is niet ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand (www.rvr.org) en verleent geen diensten op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging), ook niet als Opdrachtgever daarvoor in aanmerking komt. Hermsen Legal is niet aangesloten bij een stichting Derdengelden.

Declaraties en betaling

15.  Hermsen Legal verstuurt aan Opdrachtgever een factuur, waarop zoveel mogelijk naar tijd en inhoud van de werkzaamheden is gespecificeerd welke financiële vergoeding Opdrachtgever voor de dienstverlening van Hermsen Legal verschuldigd is.

16.  Hermsen Legal kan op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens haar dienstverlening, van de Opdrachtgever voor de uitvoering van haar werkzaamheden een voorschot verlangen op het honorarium en de verschotten. Bij gebreke van betaling daarvan is Hermsen Legal gerechtigd, na voorafgaande aankondiging daarvan, haar werkzaamheden niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie.

17.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Client van rechtswege in verzuim is. In geval van verzuim is Client over (het niet betaalde deel van) het factuurbedrag inclusief btw een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. Tevens is Hermsen Legal in geval van verzuim gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.

18.  De Opdrachtgever kan op onjuistheid van een factuur geen beroep meer doen, indien hij/zij niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur bij Hermsen Legal terzake heeft geprotesteerd.

19.  Indien Hermsen Legal haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt en ter zake geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt  gesteld, is Opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten aan Hermsen Legal te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden en vastrecht, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.   

Geheimhouding en privacy

20.  Hermsen Legal en Opdrachtgever verplichten zich over en weer jegens elkaar tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die van de andere partij is ontvangen in verband met de opdracht, tenzij openbaarmaking is vereist op grond van toepasselijke wet of regelgeving.

21.  Hermsen Legal is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring van Hermsen Legal, die is te vinden op www.Hermsenlegal.nl/privacy.

22.  Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer van Hermsen Legal geschiedt ongecodeerd, tenzij de Opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft verzocht én Hermsen Legal schriftelijk heeft bevestigd daarin in te stemmen.

Klachtenregeling

23.  Op de werkzaamheden verricht door Hermsen Legal is de klachtenregeling van Hermsen Legal van toepassing. Deze is te vinden op www.hermsenlegal.nl/klachtenregeling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

24.  De rechtsverhouding tussen een Opdrachtgever en Hermsen Legal wordt beheerst door Nederlands recht.

25.  Alle geschillen die tussen Opdrachtgever en Hermsen Legal mochten ontstaan en die niet naar tevredenheid van beide partijen in der minne kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem worden beslist. Ingeval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt het bepaalde hiervoor slechts voor zover Opdrachtgever niet binnen een maand nadat Hermsen Legal hem of haar schriftelijk heeft meegedeeld een (incasso)procedure te starten bij de Rechtbank Arnhem, te kennen geeft voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen (zie art. 6:236 onder n van het Burgerlijk Wetboek).

Overige

26.  Hermsen Legal is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

27.  Indien één of meer bepalingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.

28.  Deze algemene voorwaarden zijn in de Duitse, Engelse en Nederlandse taal opgesteld. De  Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud en/of strekking bindend. De voorwaarden zijn in te zien op de website van Hermsen Legal en worden op verzoek toegezonden.

Geslachtsnotitie: Omwille van de leesbaarheid is het gelijktijdig gebruik van de taalvormen mannelijk, vrouwelijk en divers (m/v/d) niet gebruikt. Alle verwijzingen naar personen zijn gelijkelijk van toepassing op alle geslachten.

 

 

Datum waarop deze algemene voorwaarden voor het laatst aangepast zijn: 1 september 2023