Privacyverklaring
Hermsen Legal B.V.

Toepasselijkheid en reikwijdte van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten, producten en activiteiten van Hermsen Legal. Wanneer u van Hermsen Legal diensten en/of producten afneemt, dan wel anderszins een overeenkomst met Hermsen Legal aangaat, contact opneemt of het kantoor bezoekt, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. Zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens is voor Hermsen Legal vanzelfsprekend, ook in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vertrouwelijkheid en geheimhouding maken deel uit van de gedragsregels als advocaat.

Verkrijgen van persoonsgegevens

In de meeste gevallen verkrijgt Hermsen Legal uw persoonlijke gegevens, overige contactgegevens, betaalgegevens, identificatiegegevens en overige persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u een opdracht voor juridische dienstverlening geeft, als u de website bezoekt, een formulier op de website invult, uw visitekaartje geeft of uit informatie die Hermsen Legal krijgt tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u. Daarnaast kan Hermsen Legal uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van derden in het kader van een zaak of uit openbare bronnen en websites.

Doeleinden

De wettelijke grondslag voor deze verwerkingen is dat deze noodzakelijk is ter uitvoering van een opdracht of het gerechtvaardigd belang van Hermsen Legal om persoonsgegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van haar diensten. Hermsen Legal verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de betreffende opdracht. Ook verwerkt Hermsen Legal persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen. De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden verder uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen treden, het verbeteren van de Website van Hermsen Legal of het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Hermsen Legal. Het anderszins verwerken van persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Hermsen Legal daarvoor toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag stelt.

Bewaren

Hermsen Legal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor zei ze heeft verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houdt Hermsen Legal die termijnen aan.

Delen

De door Hermsen Legal verwerkte persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van haar werkzaamheden noodzakelijk is of tenzij een wettelijk verplichting hiervoor bestaat. Derden aan wie Hermsen Legal uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG.

Uw rechten

U kunt de persoonsgegevens die Hermsen Legal van u verwerkt inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Hermsen Legal zal beoordelen of zei op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kan komen. Ook heeft u het recht om eventuele vragen in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Wijzigingen

Hermsen Legal heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website gepubliceerd. Daarom raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is in de Duitse, Engelse en Nederlandse taal opgesteld. De  Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud en/of strekking bindend.

 

Datum waarop deze privacyverklaring voor het laatst aangepast is: 1 september 2023